menu

ust_ban
 TÜRK EXİMBANK


Bankanın amacı; Türkiye'de ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen malların ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının arttırılarak girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve fussball trikots yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.. (*)
Bilindiği üzere Eximbank, bu amaç paralelinde, bankaların garantörlüğü ile ihracatçı firmalara kredi vermektedir. Eximbank’ın verdiği krediler son yıllarda oldukça çeşitlenmiş ve genellikle en çok bilinen Sevk Öncesi İhracat Kredisi’nin (SÖİK) dışında firmaların faaliyet alanlarına ve kredi ihtiyaçlarına uygun kredi çeşitliliğine gidilmiştir.

Eximbank’tan kullanılan krediler Küçük ve Orta Ölçekli firmalar için zaman zaman yeterli olmakla birlikte Büyük Ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilmektedir. Ancak son yıllarda bankaların aval verdiği bonolar ve teminat mektupları karşılığı daha yüksek montanlı krediler alınabilmektedir.

Firmanıza uygun Eximbank kredileri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak üzere tarafımızla irtibata geçebilirsiniz.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank , 31 Mart 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3332 sayıılılı Kanun’un verdiği yetkiye istinaden 21 Ağustos 1987 tarih li Resmi Gazete’de yayınlanan 87 / 11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur . An cak, Türk Exim bank’ın kuruluşundan buyana geçen süre içeresinde Türkiye ve Dünya ekonomisi ile finans sektöründede meydana gelen gelişmeler neticesinddede fussball trikots sale Banka’nın etkinliğinin artırılması amacıyla faaliyet konularında bazı değişiklikler yapılması mecburiyeti doğmuştur. Ayrıca, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticarett Kanunu uyarıca da Bankaların mevzuatının revize edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, yıllar içeresinde bankacılık mevzuatında meydana gelen ve tüm bankalar için bağlayıcı/kapsayıcı nitelik taşıyan düzenlemelerin de dikkate alınarak hazırlanan “Türkiye İhracat K edi Bankası A nonim Ş irketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar” 23 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de 2013 / 4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı e ki olarak yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu itibarıyla, 87 / 11 914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Yatırım Bankası'nın Türkiye İhracat Kre di Bankası Anonim Şirketi Adıyla Yeniden Düzenlenmesine Dair Esaslar yürürlükten kaldırılmış tır.

Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştir ilmesi , ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitl endirilmesi, ihraç mal larına yeni pazarlar kazandırılması, ihracat çıların uluslararası ticarette paylarının artı rılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırım cılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım mal ları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir..

Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Exim bank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren fussball trikots outlet müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkan tanımaktadır. .

Türk Exim bank tarafından 2013 yılında ihracat sektörüne 19,7 milyar doları nakdi kredi ve 8, 4 milyar doları sigorta / garanti fussball trikots imkânı olmak üzere toplam 28,1 milyar dolarlık destek sağlamıştır. Bu tutar, Türkiye ihracatının yaklaşık %18,5’ine tekabül etmek tedir. . Diğer taraftan, 2014 yılından bu desteğin 22 milyar doları nakdi kredi ve 11,8 milyar doları sigorta / garanti imkânı olmak üzere %20’lik bir art ışla toplam 33,8 milyar dolara yüksel tilmesi hedeflenmektedir. . Böylece , Türkiye ihracatının %20’sine destek sağlanacaktır. 2013 yılsonu itibariyle Banka’nın aktif büyüklüğü 24,8 milyar T L olup, ödenmiş sermayesi 2,2 milyar T L düzeyinde bulunmaktadır.

Üstlendiği özellikli görevler nedeniyle nitelikli insan kaynaklarına sahip Türk Eximbank’ta temel işlem birimlerindeki profesyonel kadroların yaş ortalaması 42 olu p, 201 3 yılı sonu itibariyle destek birimleriyle birlikte toplam 483 personel görev yapmaktadır.

Türk Eximbank’ın Genel Müdürlü ğü 2012 yılı sonunda İstanbul’a taşınmıştır..

   (*) Türkiye İhracat K redi Bankası Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Madde 6..

 

eximbank
ana_sag

ban_alt

  İstanbul Finansal Danışmanlık Copyright - Tüm Hakları Saklıdır.